Collage a.jpg

S/Y JENNY

Picture taken 2010

under seg.jpg

Gotland runt 1952

 

SWEDISH AND ENGLISH

Jenny är en havskryssare på 36 fot, 2,65 m bred, djupgående 1,98 m, deplacement 6 ton. Hon är byggd i Norge på Lyngør 1952, designad av Stephansen speciellt för att delta i Fastnet Race. 1952 kom den nybyggda "Favorita" senare "BonzoVll" numera "Jenny" 4:a i klass 2, av 13 båtar Gotland Runt. Därefter kom hon som 2:a over-all i Skaw Race 1953. I Skaw Race 1954 7:a over-all av 30 startande, varav 22 bröt på grund av storm. 1955 6:a Gotland Runt. 1956 - 58 vann hon Skaw Race. Det var meningen att hon skulle delta i Fastnet Race 1957 och för att trimma in besättningen seglade man från Skagen till Newcastle och tillbaka på 7 dagar; En snabb och välseglande båt på den tiden. Välseglande är hon fortfarande men med något mindre segelyta i dag. Båten är stripplankad i Oregonpine limmad med dåtidens bästa lim och varje bord är kantspikat med Monel specialspikar. Konstruktören säger att hon skulle vara "Stark som en Redningskøjte", läs Collin Arhcer. 2001 påbörjade jag en mera omfattande renovering som inte är avslutad (frågan om den någonsin blir avslutad, så är det ju med träbåtar) Jag har haft båten på ett träbåtsvarv i Köpenhamn Där har jag låtit byta ut ett antal bord, ersatt spant som var dåliga med nya ekspant, bytt samtliga kölbultar till syrafast stål, ersatt den gamla mastfoten till en kraftig och stabil i ek. Durkarna har jag låtit göra nya i Oregon-pine. Däcket har jag nåtat om och slipat, men eftersom det är originaldäcket så är det fortfarande lite läckage som måste åtgärdas.

Jag har också skrapat ren hela båten och låtit den torka i ett år för att sedan lägga på två lager med grafitväv (ca 3 mm tjockt) som härdats med Epoxylim s.k. West System och har samma hållfasthet som stål. Detta skall absolut inte förväxlas med glasfiber, snarare är det som att måla båten med 2- komponentfärg vilket gör att man inte behöver måla båten varje säsong samt att båten är helt tät även i de hårdaste väder. Stephansen, konstruktören rekommenderade det när jag konsulterade honom. Jag har också fått alla originalritningar av honom. Inredningen är i princip som när båten byggdes med 6 kojplatser varav en s.k. sjökoj. Akterspegeln är helt ny i massiv mahogny. Masten som är 16 m hög i Oregon-pine är omlimmad med epoxy, den är tung och min tanke har varit att ersätta den med en lättare rigg för att få ännu bättre seglingsegenskaper. Det är ståhöjd i hela ruffen. En liten kuriositet är rattstyrningen (syns på bifogad bild) inne i doghouse men den har jag kopplat ur. En annan originell detalj är att i sittbrunnen ligger jollen som är stor som en optimist. m.a.o bildar jollen sittbrunnen när man vill ha den med på långseglingar och slippa ha den på släp. Sittbrunnen och skarndäck är av mahogny. Motorn är en Volvo Penta 2D och renoverad för 6 år sedan. Som sagt en originell och fantastisk båt som bör ses men framför allt seglas, för segla det kan hon och hon har aldrig gjort mig besviken till sjöss. Hon rör sig lugnt och stabilt även i de värsta väder. En läkust i hård kuling har aldrig oroat mig. Jag investerade för 6 år sedan i en rullfock sydd av Northsails, Storseglet är av äldre datum, men OK. För övrigt finns det en spinacker som är på 100 kvadrat och andra segel som en stor reacher. Instrumenten är få men en relativt ny GPS finns. Båten är nu upplagd på min gård och har stått här i 5 år. Som sagt har jag satsat på ovannämnda detaljer och är man intresserad av träbåtar och av fantastisk segling då skulle jag inte tveka att fortsätta. Båten är dessutom i mitt tycke en skönhet och mycket avancerad för dåtidens båtkonstruktioner. Om du är intresserad av fler detaljer kan du bara skicka ett mail. Det vore kul om jag fick sälja båten till någon som tycker om träbåtar och har den rätta inställningen till segling och hav. En köpare som är intresserad av att fortsätta renoveringen kan i dagens läge köpa båten för SEK 60.000. inklusive alla tillbehör.

artagon@telia.com

 

The boat is a  cutter, LOA 36 foot, de-placement 6 tons, built in Norway (Lyngør) in 1952 and especially designed by Stephansen to participate in Fastnet Race. In 1952 the newly constructed "Favorita", later named "Bonzo VII", today called "Jenny"  came in as number 4 in class 2 out of 13 boats in the "Gotland Runt" (Around Gotland) race. After that she was 2nd over-all in 1953 years Skaw Race. In 1954 she was 7th over-all out of 30 starting boats, of which 22 stopped due to a storm. In 1955 she was 6th in "Gotland Runt". She won Skaw Race 1956-1958. She was supposed to participate in Fastnet Race in 1957 and in order to train the crew they sailed back and forth from Skagen (northern point of Jutland) to Newcastle in 7 days. She was indeed a fast and very good sailing-boat at that time. She is still a good sailing-boat, although the area of the sails is somewhat smaller now. The boat is strip-planked in Oregon-pine, glued with the best glue of those days and all the plankings are nailed with Monel special nails. The constructor claims that she should be as strong as a rescue-boat, read Colin Archer. Approximately 3 years ago I started on quite a big renovation and I have not completely finished the project yet. The boat has been in a wooden boat-yard for in Copenhagen; a number of planks have been replaced, frames in bad condition have been replaced with new ones in oak, all keel-bolts have been replaced with acid-proof steel-bolts, the old mast-foot has been replaced  with a strong and stable foot in oak. The floor is new and in oregon-pine. I have also scraped the entire boat and let it dry for a year after which I have covered it with 2 layers of carbon-fibre (thickness 3 mm) that has been hardened with Epoxy-glue, so-called Westsystem, and that has the same strength as steel. This should not be mistaken for glasfibre, it is more like painting the boat with a 2-component colour which means that you don't have to paint the boat every season and also that the boat is completely waterproof even in the toughest weather. Stephansen, the constructor, recommended this treatment when I consulted him. He also gave me all the original drawings of the boat. The interior is more or less the same as when the boat was built, 6 berths including 1 sea-berth. The stern is in massive mahogany, brand new. The mast, which is in Oregon-pine, is 16 meters  and it has been restored and glued with epoxy. ( unfortunately it broke up last summer and has to be reglued. But Ill consider buying an aluminum mast in stead) You can stand up in the entire cabin. One curiosity is the wheel-steering (see enclosed picture) in the doghouse, but I have disconnected it. Another original detail is the dinghy in the cockpit; it has the size of an Optimist, and the dinghy actually forms the cockpit so when you want to have a small boat when you go for longer trips you don't have to tow it. The cockpit  and the scarndeck are in mahogany. The motor is a Volvo Penta 2D and was restored 6 years ago. In other words, it is a very original (one-off) and fabulous boat that should be seen, but above all, sailed, because she is a really good sailor and she never disappointed me at sea, she moves smoothly and quietly and is stable even in the worst of weathers. I have never had to worry about a leeward coast when there has been a gale. 5 years ago I had a furling genoa made by Northsails. The main is of older date, but OK. In addition there is a spinnaker of 100 m2 as well as other sails such as a big reacher. There are only few instruments, but there is a relatively new GPS. The boat can be seen at my farm in south of Sweden, located in the south of Sweden. As  mentioned much work has been done with the above mentioned details, but there are still things to be done (there always are with a wooden boat). If one has an interest in wooden boats and marvelous sailing I would never hesitate to go on with the project. In addition, in my opinion the boat is a beauty and very advanced compared to boat-constructions of that time. The price might be discussed, but my investments have definitely not been cheap. Should you be interested in more details about the boat you are welcome to contact me again - I think, of course, that it would be great to sell the boat to somebody who cares about wooden boats and who has the right feeling about sailing, the sea. The price today is SEK 60.000.

artagon@telia.com